Neem contact op

Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Profiel
Om de arbo risico’s binnen uw bedrijf te beheersen is het noodzakelijk om deze eerst volledig in kaart te brengen, op basis daarvan kan een actieplan worden opgesteld.
De Arbowet verplicht sinds 1 januari 1994 alle bedrijven een Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) op te stellen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (VGW). Als optie kan Milieu in deze inventarisatie worden meegenomen.

Doel
Het doel van een deugdelijke en op schrift gestelde RI&E is door het inventariseren van (mogelijke) risico’s en het opstellen van een Plan van aanpak, een beleid op te stellen dat gericht is op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.
Zo vormt de RI&E de belangrijkste basis voor het te voeren arbobeleid binnen een bedrijf.

Referenties:  Arbowet

Werkwijze
BHVnoord voert voor bedrijven RI&E’s uit volgens de wettelijke eisen en biedt haar dienstverlening aan op de volgende wijze:

1.    Vooronderzoek; Werknemers (allemaal of een selectie) ontvangen een welzijnsvragenlijst* en het bedrijf een bedrijfs­oriëntatielijst. De resultaten hiervan worden gebruikt voor het vervolg van het onderzoek.

2.    Bedrijfsbezoek; Middels een bezoek aan het bedrijf en eventueel een project, wordt, oa. door gesprekken met werk­nemers en leiding­gevenden, een beeld gevormd van de bedrijfssituatie en een globale inventarisatie gemaakt van de risico’s.

3.    Rapportage; Deze risico’s worden vastgelegd in het plan van aanpak en aangeduid als zeer hoog, hoog, midden of laag. Voor elk omschreven risico wordt een termijn, een verantwoordelijke en een aanbevelingen volgens het princiepe "bestrijden aan de bron" opgesteld. Het concept rapport kan ter info naar de klant gemaild worden voordat goedkeuring wordt aangevraagd.

4.    Goedkeuring; Een gecertificeerde Arbodienst toetst de RI&E inclusief plan van aanpak en geeft een schriftelijke goedkeuring, bij bedrijven met minder dan 40 uur per week medewerkers in dienst is de toetsing niet verplicht.

5.    Aanvullende inventarisatie; Indien noodzakelijk gebleken uit de RI&E, kan Arbode b.v. aanvullende inventarisaties  uitvoeren voor oa.: klimaat, geluid, stof, beeldschermwerkplekken, arbeidsmiddelen, pbm’s en legionella. Ook kunnen aanvullende inventarisaties worden gedaan zoals vereist in de VCA norm ten aanzien van milieu en voor projecten.

6.    Afhandelen plan van aanpak; Het is de verplichting van het bedrijf om het plan van aanpak op een juiste wijze binnen de gestelde termijn af te handelen. Hierbij kunt u ondersteuning krijgen van Arbode b.v..

7.    Actualiseren van de RI&E; Het actueel houden van de RI&E gebeurt via het plan van aanpak. Bij ontwikkelingen op het gebied van oa.: ervaring, werkwijze, materieel, locatie, wetgeving en organisatie moeten de risico’s tussentijds geïnventariseerd worden en in het plan van aanpak worden verwerkt. Het plan van aanpak moet minimaal jaarlijks geactua­li­seerd worden. Hierbij kunt u ondersteuning krijgen van Arbode b.v..

Wilt u meer weten over RI & E? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord. Naast Risico- Inventarisatie en -Evaluatie bieden wij ook BHV cusussen en trainingen aan. U vindt een compleet overzicht bij onze trainingen.